Gregg

در بازی Gregg وظیفه شما نجات دادن جوجه های خواب آلود از خطراتی که آنها را تهدید می نماید است . گرگ در سوراخ خود در حالتی که در خوبی و خوشی آرمیده بود به ناگاه با صدای پایکوبی مرغ هایی که درست در بالای سر او بودند مواجه شد . همانطور که شما می دانید او از این رخداد خوشحال نبود و برخاست تا به آنها کار زشتشان را بفهماند اما متوجه شد که مرغ ها در خواب راه رفته و تمامی سوراخ هایی که او برای خود ایجاد کرده بود اکنون هر یک ، خطری هستند برای مرغ ها !
او اکنون نه برای ساکت کردن بلکه به منظور نجات آنها می بایست هر چه در توان دارد را انجام دهد . برای کمک کردن به او می بایست سریع تصمیم گرفته و محیط را امن سازید تا امکان نجات دادن جوجه ها افزایش یابد .