Gemini-Rue1

ادین که اکنون لقب قاتل سابق را به همراه خود یک می کشد پای در مسیری گذاشته که همه چیز در آن اشتباه به نظر می رسند و تنها سلاح او برای پیروزی ، کمک گرفتن از راه های مجرمانه ای است که پیش تر برای اهدافش از آنها استفاده می نموده است .
در همین حال مردی که Delta-Six نامیده می شود در بیمارستانی بیدار شده است بی آنکه حافظه ای داشته باشد . بدون این که چیزی بداند و بتواند به کسی اعتماد کند ؛ تنها چیزی که او می داند این است که پیش از محو شدن کل هویتش می بایست از بیمارستان بگریزد .