Grandpa-and-the-Zombies

شاید پدربزرگ دیگر همانند گذشته جوان نباشد اما او حاضر نیست تا به این زودی ها جانش را به دست زامبی ها بسپارد ! او حتی هم اکنون هم که بر روی ویلچیر خود نشسته است می خواهد تلاش کند تا حد ممکن از شر زامبی ها در امان بوده و زنده بماند . اگر شما نیز آماده تا به او کمک کنید هم اکنون بازی Grandpa and the Zombies را دانلود و از آن لذت ببرید !